سیزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت- محورهای کنگره
محورهای کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | 
محورهای کنگره
۱- گفتمان سازی
۱-۱- جوانان و گفتمان پیشرفت
۲-۱- موانع، چالش ها و ظرفیت های گفتمان سازی پیشرفت در جامعۀ ایران
۳-۱- چگونگی تبلور عزم پیشرفت در سطح ملی
۴-۱- تدابیر نوین و روزآمد برای گفتمان سازی پیشرفت
۵-۱- تجارب ملی و جهانی در گفتمان سازی الگوها و چشم اندازهای توسعه

۲- اجرا و تحقق
۱-۲- نقش جوانان در تحقق پیشرفت
۲-۲- موانع، چالش ها و ظرفیت های اجرا و تحقق الگوی پیشرفت در ایران
۳-۲- بایسته ها و الزامات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اجرای الگوی پیشرفت
۴-۲- بایسته‌ها و الزامات اجرای الگو در شرایط تحریم و اوضاع نامساعد بین المللی
۵-۲- تجارب ملی و جهانی در اجرای برنامه ها و چشم اندازهای توسعه
۶-۲- زمینه های نهادی ـ ساختاری و ضمانت‏های حقوقی لازم برای اجرای الگوی پیشرفت
۷-۲- شیوه‌ها و روش‌های پایش، بازنگری و به روزرسانی الگوی پیشرفت
 
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت:
http://13th.kpip.ir/find.php?item=1.53.14.fa
برگشت به اصل مطلب